Header Ads

Mục đích, ý nghĩa và tính chất của công tác bảo hộ lao động

Mục đích Bảo hộ lao động:

 • Loại trừ các yếu tố nguy hiểm,có hại phát sinh trong quá trình lao động.
 • Tạo ra được điều kiện lao động thuận lợi và cải thiện điều kiện lao động ngày càng tốt hơn
 • Hạn chế được tai nạn lao động và các bệnh nghề nghiệp,hạn chế ốm đau,giảm sút sức khỏe cũng các thiệt hại khác gây ra cho người lao động.
 • Trực tiếp góp phần bảo vệ và tăng cường lực lượng lao động.
 • Làm tăng năng suất lao động.

bao ho lao dong

Ý nghĩa Bảo hộ lao động:

 • Bảo hộ lao động thể hiện quan điểm coi người lao động vừa là lực lượng vùa là mục tiêu cho sự phát triển.
 • Bảo hộ lao động thể hiện quan điểm của đảng và nhà nước,uy tín của chế độ.
 • Bảo hộ lao động là bảo vệ yếu tố năng động nhất của lực lượng lao động là người lao động.
 • Bảo hộ lao động là yêu cầu thiết thực của các hoạt động sản xuất.
 • Tạo cho người lao động cảm thấy yên tâm trong quá trình lao động,sản xuất dẫn đến năng xuất lao động tăng.
 • Giảm được các chi phí về bồi thường,sửa chữa gây ra.

Tính chất của công tác bảo hộ lao động:


Tính chất pháp lý

 • Những chính sách,chế độ quy phạm về bảo hộ lao động được ban hành trong luật pháp của nhà nước.
 • Luật pháp về bảo hộ lao động được nghiên cứu nhằm bảo vệ con người lao động trong quá trình sản xuất.
 • Luật pháp là cơ sở pháp lý bắt buộc các cơ quan nhà nước,cơ sở lao động,những người sử dụng lao động có trách nhiệm nghiên cứu và thi hành.

Tính khoa học kỹ thuật:

 • Phải lắm vững khoa học kỹ thuật,hiểu biết triệt để thì mới có thể làm tốt công tác bảo hộ lao động.
 • Cần áp dụng những thành tựu,khoa học kỹ thuật thì mới có thể phát hiện,ngăn ngừa được những trường hợp đáng tiếc trong lao động,bảo vệ sức khỏe cho người công nhân.
 • Bảo hộ lao động xuất phát từ cơ sở khoa học,bằng các biện pháp khoa học kỹ thuật
 • Các hoạt động của công tác bảo hộ lao động là những hoạt động khoa học.

Tính quần chúng:
 • Đó là công việc đông đảo của những người trực tiếp tham gia vào lao động,sản xuất.
 • Tất cả mọi người gồm có người công nhân và cán bộ lao động đều có trách nhiệm là tham gia thực hiện các nhiệm vụ của công tác bảo hộ lao động.
 • Muốn làm tốt công tác bảo hộ lao động phải vận động đông đảo mọi người cùng tham gia.
 • Bảo hộ lao động là hướng về các cơ sở sản xuất và trước hết là hướng về người lao động.

1 comment:

Powered by Blogger.